Juridisk obstruktion

Juridisk obstruktion från rättstjänarna själva i tre suspekta civilmål efter varandra!
Huvudorsak: Olika former av korruption i rättssystemets kärna!

  1.   Advokaten LS desinformerade sin huvudman (KN AB) och avvek utan lov från det överenskomna uppdragets relevanta åberopsplikt. Bolaget fick miljonförluster och beställde en rättsutredning, men rättsutredarna beskyddade kollegan på så sätt att tvetalan mörkades och rättsutlåtandet frånfölls i Ängelholms TR(T341/93).

Hösten 1992 ägnade två rättsutredande advokater en lördag åt att övertala undertecknad Bertil B med sällskap, att vid ansvarstalan mot LS i Ängelholms tingsrätt slippa anföra sin kollegas systematiska desinformation. Advokaterna gjorde gällande att ombudets mångåriga vilseförande och otillåtna avsteg från relevanta rättsgrunder i tidigare avtalstvist; NJA 1992 s 403, inte var skäl nog för att lägga bevisbördan för konsekvenserna på det vårdslösa/illojala ombudet, om det görs gällande att underlåtelserna inte inverkade på tvistens utfall. Undertecknad tappade detta ansvarsmål slutligt, liksom ”grundorsaksmålet NJA 1992 s 403”.
Vem har bevisbördan för följderna? LS som förde huvudmannen bakom ljuset och åsidosatte överenskommen åberopsplikt? Eller är det rättsutredarna, som ju skyddade sin kollega och undertryckte hennes desinformation?
Konstaterad kriminalitet: Tre ombud  – alla advokater – har grovt svikit och bedragit sin uppdragsgivare. Mot ombudet LS finns grundade misstankar om tagande av muta (från dåvarande Jernmanufaktur AB:s intressenter).
Tre yrkesdomare i Ählm TR och fyra yrkesdomare i HR måste anses grovt partiska och orättvisa, som fastställde att advokaten LS ”har skött sitt uppdrag med omsorg och skicklighet” ( i Malmö TR – rättsfallet NJA 1992 s 403).
Bertil B lyckades få saken prövad av ECHR, som kraftigt förminskade de skäl som åberopades (Appl. 73 841/01)!

  1.   Domarna vid Lunds tingsrätt och i hovrätten avvisade skadeståndstalan mot den rättsutred­ande advokat­byrån med det orimliga påståendet att Högsta domstolen bedömt att det garantiliknande avtalet i NJA 1992:60 uteslöt skadestånd som sanktion för alla tänkbara avtalsbrott.(Lunds TRT 4586-03 jämte HR)

Utan framgång angående ansvarsutkrävandet mot advokaten LS (se 1 ovan) ansökte undertecknad om stämning mot den rättsutredande advokatbyrån i Lund, på den grunden att ansvarsgenombrott hade utverkats mot advokat LS, om byrån hade anfört den grova och fleråriga desinformation och olovliga avvikelsen från process­uppdraget som ombudet gjort sig skyldig till. Hade även dessa omständigheter påtalats borde LS fått bevis­bördan och därvid inte kunnat visa att vilseförandet och avsteget från sin åberopsplikt inte hade inverkat menligt för huvud­mannen. Med förment stöd från HD:s dom gjorde Lunds TR gällande att skadestånd för brott mot ”garantiavtalet” inte kunde utkrävas och därför inte heller från advokaten LS eller rättsut­redarna, oberoende av omständigheter.
Varför erinrar HD om arbetsplikten i pkt 5.1 i sin dom och i Trycket? Bedömde Högsta domstolen verkligen alla tänkbara brott mot alla klausuler i aktuellt avtal, vilket Lunds TR faktiskt påstår? Är det korrekt att avtalet kan brytas uppsåtligt utan att skadeståndsskyldighet inträder? Varför är allmänna rättsgrundsatser inte tillämpliga just för ensamrättsavtalet i NJA 1992:60?
Konstaterad kriminalitet: Tre yrkesdomare i Lunds TR och fyra yrkesdomare i hovrätten har varit intellektuellt ohederliga och falsifierat HD:s resonemang om det garantiliknande avtalet. Domarna måste anses ha varit grovt partiska, som underkände undertecknads talan.
Anm: LS var ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse, vilken såg till att LS, som enligt kollegor skulle bli ny general­sekreterare, städslades vid EU-kommissionens svenska avdelning. Se fylligare resumé: http://www.srsf.se/frittspelrum.htm   För att ta del av alla relevanta skrifter, bevis och referenser, se http://www.srsf.se/rattsfallsexempel.htm

Bertil Burström /Ängelholm 2015-01-20        –  Som anser att domare och advokater i dessa ärenden visat en förödande brist på etik, moral och intellektuell heder.  Tel:  070 58 33 282    E-post:  bertil@srsf.se    Hemsida: www.bertilsuppslag.eu  Se även  www.srsf.se för andra fall.
(Bertil B äger och företräder Klemeco Nord AB i Munka-Ljungby, som var kärande i rättsfallet NJA 1992 s 403.)