Välkommen till bertilsuppslag.eu – Bertil Burström


Össjö-Boarpsvägen 80, SE-266 91 Össjö Tel: 070 58 33 282
bertil@srsf.se   www.bertilsuppslag.eu   facebook.com/bertil.burstrom.9

Pågående projekt:
Blixt-Skytteln – Helsäkert Flyg-hastighetståg (Beskrivning /Bilder)
 BypassClean-metoden för prisbillig rening av världshaven från plastpartiklar m m


Sveriges grundlag måste gälla lika för ALLA, men gör det icke!

ANMÄLAN till Justitiekanslern 2016-06-15.   JK:s svar 2016-06-23.
Klagomål  till Förvaltningsrätten om allmänna domstolars positiva särbehandling av advokater (43 sid).
Beslut  2017-08-18 från Förvaltningsrätten i Stockholm, som vägrar pröva saken.     
Överklagan och ansökan om prövningstillstånd till Kammarrätten (Mål nr. 5659-17 Rotel 054)
Dom 2017-10-27 från Kammarrätten i Stockholm (2 sidor)
Ansökan 2017-12-19 till Högsta Förvaltningsdomstolen angående prövningstillstånd (8 sidor)
Svar från HFD 2018-01-02
Polisanmälan 2018-06-28 till Särskilda åklagarkammaren angående grovt tjänstefel av myndighetschef
Svar från Särskilda Åklagarkammaren plus svar från Riksåklagaren samma dag 2 juli 2018
Begäran till RÅ om omprövning 16 juli 2018.  Se svaret från RÅ
Anmälan till Brottsförebyggande Rådet och BRÅ:s svar.
Anmälan 2020-06-16 till Polisens Nationella Anti-korruptionsgrupp (På inrådan av IMM – Institutet mot Mutor och Korruption) 

Bryr Du dig om att en viss grupp konsulter alltid befrias från ansvar av domstolarna även för undermåliga jobb trots att deras kunder kan ha skadats svårt i miljonkronor-klassen? Dessa konsulter kallas advokater och ansvarsbefrias oavsett om de har fifflat, varit svikliga och illojala, slarviga eller inkompetenta!
Jag har i tjugofem år visselblåst om dessa missförhållanden i rättsväsendet och skrivit helsidor i Dagens Industri, Företagarförbundets tidning Fria Företagare, SDS/HD/NST etc. plus massor på Internet. Samt klagat hos JO, JK, RRV med flera. Utan synbar verkan.
Sveriges allmänna domstolar har i 130 år skyddat dessa ”rättstjänare” när missnöjd klient stämt en advokat i domstol. I endast fem promille av tusentals tvister har klienten fått bifall! Regeringsformen om Likhet inför Lagen gäller alltså INTE ALLA!
Allt måste ju se bra ut i Sverige! För det allmänna anseendets skull!
Oegentligheterna kan betecknas som korruption, grovt tjänstefel och trolöshet mot huvudman (= riksdagen och folket). På inrådan av IMM, Institutet Mot Mutor och Korruption anmälde jag den 16 juni 2020 de återkommande grova grundlagsbrotten till Polisens Nationella Antikorruptions­grupp.  Länk: 37-sidig anmälan
Undviker att överskatta juristernas, ämbetsmännens och journalisternas fattningsförmåga genom att skriva extra tydligt och strukturerat. Hoppas enträget på deras pliktkänsla och rättspatos. Men undrar varför även journalisterna är så likgiltiga, trots understöd från staten!


Aktuellt juni 2020: Palme-utredningen har presenterat en ny misstänkt: ”Skandia-mannen”. Svea Hovrätts dom DB 183 av 1989-11-02 i mål B 1952/89 mot Christer Pettersson finns som pdf HÄR  


Min innovatörsverksamhet går på sparlåga. Anledningen är att flera spekulanter till mina patent hoppat av sedan advokater inträtt som förhandlingsbiträden.  Advokatsamfundet ser mig som Persona Non Grata på grund av mina artiklar om dubiös advokatetik samt att advokater systematiskt favoriseras när missnöjda klienter yrkar skadestånd för vårdslös/illojal handläggning. Endast någon enstaka har tilldömts skadestånd sedan 1940! I Danmark har under samma tid cirka ett halvt tusen klandrade advokater dömts att betala skadestånd! Hederliga advokater visar mig diskret tummen upp. En sade: ”Advokatsamfundets ledning kräver blind lydnad med kriminella metoder.” Då mina uppfinningar blockeras, är det meningslöst att fortsätta med sysselsättningsskapande projekt i Sverige. Dock hjälper jag gratis enskilda idébärare. Se:  www.patentbanken.se  och www.srsf.se

Jag anses rak, hederlig och saklig med sunt förnuft och stort rättspatos. Är mångkunnig tusenkonstnär med goda kunskaper i juridik – särskilt avtalsrätt, immaterialrätt, licensrätt och processrätt. Har varit nämndeman åtta år i tingsrätt och hovrätt samt  ledamot i Polisstyrelsen NV Skåne. Stödperson i Röda Korset och BOJ mer än tio år. Jag har under åren hjälpt många enskilda och småföretagare med juridiska problem. Här är två spektakulära fall:
Hillesgården i Klippan vid E4 är en konferens- och spaanläggning som fick problem med två skogsägande grannar på västra sidan av kommungränsen, en bäck. Grannkommunens miljöinspektör städslades att skriva ett vinklat utlåtande om att skogen skadades av att Hillesgården som hade omvandlat sin myrmark till spegeldammar. Länsstyrelsen utdömde därför ett vite på 150 000 SEK om inte parken återställdes till tidigare sumpmarkstatus. Jag är närboende och insåg att tjänstemännen fifflade och erbjöd hjälp. Läste Miljörätt i behövliga delar och överklagade (under cover) till Miljödomstolen. Motsidan med Länsstyrelsens experter plus en advokat och en LRF-jurist fick bakläxa av domstolarna! Inga överklaganden hjälpte!
Ett annat ärende gällde en företagare som vägrades byggnadslov till sin lilla verksamhet. Firman saluförde underkläder, erotikfilmer och sexhjälpmedel. En vägskylt ”Erotikhuset” vid huvudvägen pekade mot butiken men därför även till huset vid vägens början där en hög kvinnlig regionpolitiker bodde. Uppretade makthavare fick en byggnadsinspektör att konstruera en mängd hinder mot byggnadslov. Någon tipsade firmans ägare om mig. Jag utformade en juridiskt saklig överklagan som slog undan benen på de politiska myglarna och grannarnas advokat. Firman fick trots motsidans överklaganden, klartecken till sin verksamhet genom Fru Justitia! Jag bad dock Erotikhusets ägare att inte avslöja vem som hjälpt henne, då jag var förtroendevald Kristdemokrat.
Mina inlagor till domstolar och tillsynsorgan angående rättstjänarnas mannamån och partiskhet  har behandlats subjektivt, vilket medfört orättfärdiga domar och beslut. Det är tydligt att den svenska rättvisan inte fungerar när advokat är svarande i civilmål. Däremot har mina insatser i domstol för småföretag och enskilda med andra svaranden fungerat, vilket är ganka talande. /Bertil Burström, 2017

 

Lite om min musik i Klaver och KlingaLila Gatubandet samt min repertoar på Klinga (modifierad musiksåg)